Câu hỏi TextView được in đậm thông qua tệp xml?


Có cách nào để in đậm văn bản trong một TextView qua XML không?

<TextView
  android:textSize="12dip"
  android:textAppearance="bold" -> ??
</TextView>

Cảm ơn


153
2018-03-03 21:29


gốc


Có thể trùng lặp Làm thế nào để bạn thay đổi văn bản in đậm trong Android? - Daniel P


Các câu trả lời:


Tôi có một dự án mà tôi có TextView :

<TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:textStyle="bold"
  android:text="@string/app_name"
  android:layout_gravity="center" 
/>

Vì vậy, tôi đoán bạn cần phải sử dụng android:textStyle


429
2018-03-03 21:44+1, android:textStyle="bold" là người chiến thắng - Will Tate
Tôi đang sử dụng như thế này với thư viện <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:paddingLeft="20dp" android:paddingRight="20dp" android:text="@string/start" android:textAppearance="@style/PtSansNarrowFont" android:textColor="@color/white" />  style.xml <style name="PtSansNarrowFont" parent="android:TextAppearance"> <!-- Custom Attr--> <item name="fontPath">fonts/pt-sans_narrow.ttf</item> </style>  không áp dụng in đậm - Prasad


chỉ dùng

android:textStyle="bold"

27
2017-07-21 15:11

Thí dụ:

sử dụng: android:textStyle="bold"

 <TextView
  android:id="@+id/txtVelocidade"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_above="@+id/txtlatitude"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_marginBottom="34dp"
  android:textStyle="bold"
  android:text="Aguardando GPS"
  android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

9
2018-05-19 22:08

sử dụng thuộc tính kiểu chữ đậm

android:textStyle = "bold";

4
2018-04-27 23:12

Just you need to use 

//for bold
android:textStyle="bold"

//for italic
android:textStyle="italic"

//for normal
android:textStyle="normal"

<TextView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:textStyle="bold"
  android:text="@string/userName"
  android:layout_gravity="left"
  android:textSize="16sp"
/>

0
2018-02-27 11:30