Câu hỏi Không thể kết nối với Chợ Luna Eclipse


Tôi không thể kết nối phân phối Eclipse Luna của mình với thị trường để cài đặt trình cắm thêm Maven 2. Cấu hình của tôi:

Eclipse: - Bản phát hành Eclipse Luna M5, tôi đã định cấu hình proxy

Máy tính của tôi : - 32 bit Windows XP

đây là thông báo lỗi:

!SESSION 2014-03-03 14:55:53.568 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=4.4.0.I20140123-1600
java.version=1.6.0_29
java.vendor=Sun Microsystems Inc.
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=fr_FR
Framework arguments: -product org.eclipse.epp.package.standard.product
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86 -product org.eclipse.epp.package.standard.product

!ENTRY org.eclipse.core.net 1 0 2014-03-03 14:56:01.676
!MESSAGE System property http.proxyHost is not set but should be <myProxy_url>.

!ENTRY org.eclipse.core.net 1 0 2014-03-03 14:56:01.692
!MESSAGE System property http.proxyPort is not set but should be <myProxy_port>.

!ENTRY org.eclipse.core.net 1 0 2014-03-03 14:56:01.692
!MESSAGE System property https.proxyHost is not set but should be <myProxy_url>.

!ENTRY org.eclipse.core.net 1 0 2014-03-03 14:56:01.692
!MESSAGE System property https.proxyPort is not set but should be <myProxy_port>.

!ENTRY org.eclipse.core.net 1 0 2014-03-03 14:56:01.692
!MESSAGE System property https.proxyHost is not set but should be <myProxy_url>.

!ENTRY org.eclipse.core.net 1 0 2014-03-03 14:56:01.708
!MESSAGE System property https.proxyPort is not set but should be <myProxy_port>.

!ENTRY org.eclipse.epp.mpc.ui 4 0 2014-03-03 14:56:14.988
!MESSAGE Cannot open Eclipse Marketplace
!STACK 1
org.eclipse.core.runtime.CoreException: Cannot install remote marketplace locations: Bad HTTP Request: http://marketplace.eclipse.org/catalogs/api/p
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.ui.commands.MarketplaceWizardCommand.execute(MarketplaceWizardCommand.java:101)
  at org.eclipse.ui.internal.handlers.HandlerProxy.execute(HandlerProxy.java:290)
  at org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:90)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:56)
  at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:243)
  at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:224)
  at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:132)
  at org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:163)
  at org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:499)
  at org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:508)
  at org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:222)
  at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.HandledContributionItem.executeItem(HandledContributionItem.java:776)
  at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.HandledContributionItem.handleWidgetSelection(HandledContributionItem.java:668)
  at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.HandledContributionItem.access$6(HandledContributionItem.java:652)
  at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.HandledContributionItem$4.handleEvent(HandledContributionItem.java:584)
  at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
  at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4353)
  at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1061)
  at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4172)
  at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3761)
  at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$9.run(PartRenderingEngine.java:1122)
  at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:332)
  at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1006)
  at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:146)
  at org.eclipse.ui.internal.Workbench$5.run(Workbench.java:615)
  at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:332)
  at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:566)
  at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:150)
  at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:125)
  at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
  at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:109)
  at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:80)
  at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:372)
  at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:226)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:636)
  at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:591)
  at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1450)
Caused by: org.eclipse.core.runtime.CoreException: Bad HTTP Request: http://marketplace.eclipse.org/catalogs/api/p
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.stream(RepositoryTransport.java:180)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.AbstractP2TransportFactory.invokeStream(AbstractP2TransportFactory.java:35)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.TransportFactory$1.stream(TransportFactory.java:69)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:131)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:85)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:72)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.DefaultCatalogService.listCatalogs(DefaultCatalogService.java:36)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.ui.commands.MarketplaceWizardCommand$5.run(MarketplaceWizardCommand.java:254)
  at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
Caused by: org.eclipse.ecf.filetransfer.IncomingFileTransferException: HttpComponents connection error response code 400.
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.openStreams(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:665)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:879)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:570)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.MultiProtocolRetrieveAdapter.sendRetrieveRequest(MultiProtocolRetrieveAdapter.java:106)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.sendRetrieveRequest(FileReader.java:422)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.read(FileReader.java:273)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.stream(RepositoryTransport.java:172)
  ... 12 more
Contains: Bad HTTP Request: http://marketplace.eclipse.org/catalogs/api/p
org.eclipse.ecf.filetransfer.IncomingFileTransferException: HttpComponents connection error response code 400.
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.openStreams(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:665)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:879)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:570)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.MultiProtocolRetrieveAdapter.sendRetrieveRequest(MultiProtocolRetrieveAdapter.java:106)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.sendRetrieveRequest(FileReader.java:422)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.read(FileReader.java:273)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.stream(RepositoryTransport.java:172)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.AbstractP2TransportFactory.invokeStream(AbstractP2TransportFactory.java:35)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.TransportFactory$1.stream(TransportFactory.java:69)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:131)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:85)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:72)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.DefaultCatalogService.listCatalogs(DefaultCatalogService.java:36)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.ui.commands.MarketplaceWizardCommand$5.run(MarketplaceWizardCommand.java:254)
  at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
!SUBENTRY 1 org.eclipse.epp.mpc.ui 4 0 2014-03-03 14:56:14.988
!MESSAGE Cannot install remote marketplace locations: Bad HTTP Request: http://marketplace.eclipse.org/catalogs/api/p
!STACK 1
org.eclipse.core.runtime.CoreException: Bad HTTP Request: http://marketplace.eclipse.org/catalogs/api/p
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.stream(RepositoryTransport.java:180)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.AbstractP2TransportFactory.invokeStream(AbstractP2TransportFactory.java:35)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.TransportFactory$1.stream(TransportFactory.java:69)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:131)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:85)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:72)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.DefaultCatalogService.listCatalogs(DefaultCatalogService.java:36)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.ui.commands.MarketplaceWizardCommand$5.run(MarketplaceWizardCommand.java:254)
  at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
Caused by: org.eclipse.ecf.filetransfer.IncomingFileTransferException: HttpComponents connection error response code 400.
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.openStreams(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:665)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:879)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:570)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.MultiProtocolRetrieveAdapter.sendRetrieveRequest(MultiProtocolRetrieveAdapter.java:106)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.sendRetrieveRequest(FileReader.java:422)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.read(FileReader.java:273)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.stream(RepositoryTransport.java:172)
  ... 12 more
!SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 4 1002 2014-03-03 14:56:14.988
!MESSAGE Bad HTTP Request: http://marketplace.eclipse.org/catalogs/api/p
!STACK 1
org.eclipse.ecf.filetransfer.IncomingFileTransferException: HttpComponents connection error response code 400.
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.openStreams(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:665)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:879)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:570)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.MultiProtocolRetrieveAdapter.sendRetrieveRequest(MultiProtocolRetrieveAdapter.java:106)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.sendRetrieveRequest(FileReader.java:422)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.read(FileReader.java:273)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.stream(RepositoryTransport.java:172)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.AbstractP2TransportFactory.invokeStream(AbstractP2TransportFactory.java:35)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.TransportFactory$1.stream(TransportFactory.java:69)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:131)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:85)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:72)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.DefaultCatalogService.listCatalogs(DefaultCatalogService.java:36)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.ui.commands.MarketplaceWizardCommand$5.run(MarketplaceWizardCommand.java:254)
  at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
!SUBENTRY 3 org.eclipse.ecf.identity 4 0 2014-03-03 14:56:14.988
!MESSAGE HttpComponents connection error response code 400.
!SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf 4 1002 2014-03-03 14:56:14.988
!MESSAGE Bad HTTP Request: http://marketplace.eclipse.org/catalogs/api/p
!STACK 1
org.eclipse.ecf.filetransfer.IncomingFileTransferException: HttpComponents connection error response code 400.
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.HttpClientRetrieveFileTransfer.openStreams(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:665)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:879)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.AbstractRetrieveFileTransfer.sendRetrieveRequest(AbstractRetrieveFileTransfer.java:570)
  at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.retrieve.MultiProtocolRetrieveAdapter.sendRetrieveRequest(MultiProtocolRetrieveAdapter.java:106)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.sendRetrieveRequest(FileReader.java:422)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileReader.read(FileReader.java:273)
  at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.stream(RepositoryTransport.java:172)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.AbstractP2TransportFactory.invokeStream(AbstractP2TransportFactory.java:35)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.util.TransportFactory$1.stream(TransportFactory.java:69)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:131)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:85)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.RemoteMarketplaceService.processRequest(RemoteMarketplaceService.java:72)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.core.service.DefaultCatalogService.listCatalogs(DefaultCatalogService.java:36)
  at org.eclipse.epp.internal.mpc.ui.commands.MarketplaceWizardCommand$5.run(MarketplaceWizardCommand.java:254)
  at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
!SUBENTRY 3 org.eclipse.ecf.identity 4 0 2014-03-03 14:56:14.988
!MESSAGE HttpComponents connection error response code 400.

!ENTRY org.eclipse.egit.ui 2 0 2014-03-03 14:56:17.457
!MESSAGE Warning: EGit couldn't detect the installation path "gitPrefix" of native Git. Hence EGit can't respect system level
Git settings which might be configured in ${gitPrefix}/etc/gitconfig under the native Git installation directory.
The most important of these settings is core.autocrlf. Git for Windows by default sets this parameter to true in
this system level configuration. The Git installation location can be configured on the
Team > Git > Configuration preference page's 'System Settings' tab.
This warning can be switched off on the Team > Git > Confirmations and Warnings preference page.

!ENTRY org.eclipse.egit.ui 2 0 2014-03-03 14:56:17.472
!MESSAGE Warning: The environment variable HOME is not set. The following directory will be used to store the Git
user global configuration and to define the default location to store repositories: 'C:\Documents and Settings\ombinte'. If this is
not correct please set the HOME environment variable and restart Eclipse. Otherwise Git for Windows and
EGit might behave differently since they see different configuration options.
This warning can be switched off on the Team > Git > Confirmations and Warnings preference page.

12
2018-03-03 14:03


gốc


Tên máy chủ "evy01-proxy.eu.accor.net" có ý nghĩa gì với bạn không? - Thorbjørn Ravn Andersen
Đó là url của proxy - Ousmane MINTE
có thể trùng lặp Không thể truy cập vào thị trường Eclipse - andyb
Đây là giải pháp hiện đại stackoverflow.com/a/34204939/715269. (bắt đầu từ phiên bản 4.3). Câu trả lời khác có hoạt động cho các phiên bản cũ hơn. - Gangnus


Các câu trả lời:


Với một số máy chủ proxy có vẻ như là một vấn đề với các thư viện HttpClient được Eclipse 4.4 sử dụng. Cách giải quyết là sử dụng máy khách http JRE bằng cách đặt dòng này trong eclipse.ini:

-Dorg.eclipse.ecf.provider.filetransfer.excludeContributors = org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4

Thảo luận về lỗi Eclipse

Tắt Apache HttpClient


47
2018-06-30 23:57Đối số đúng cho eclipse 4.3 hoặc lớn hơn sự hợp nhất sẽ là -Dorg.eclipse.ecf.provider.filetransfer.excludeContributors=org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4 với 4 ở cuối. Nhưng cảm ơn! Điều này làm việc cho tôi. - SimY4
Tôi đã thử bằng cách cài đặt phần mềm này download.eclipse.org/rt/ecf/httpclient4/…, khởi động lại nhật thực như được đề cập bởi một poster trong 'thảo luận lỗi Eclipse' và nó hoạt động. - SyAu
@SyAu: Có vẻ như xác thực Proxy biến mất sau khi cài đặt này. Tuy nhiên, việc cài đặt các plugin nặng hơn như một cho Grails vẫn bị phá vỡ trong loạt ném giữa các lỗi hết thời gian chờ đọc. - Lal
Cũng làm việc trên Eclipse Mars. - Bruno Gasparotto


Tôi đã thử tất cả mọi thứ nó did't làm việc cho tôi..Finaly tôi phát hiện ra rằng, bạn phải cho phép nhật thực từ cửa sổ tường lửa (Windows 7).

-> vào bảng điều khiển> hệ thống và bảo mật> windows Firewall> Cho phép chương trình hoặc tính năng thông qua cửa sổ tường lửa

-> Sau đó duyệt eclipse.exe

-> Khởi động lại nhật thực


5
2017-09-20 05:21Điều này cộng với vô hiệu hóa httpclient làm việc! - Nick


1. ĐI ĐẾN

Window-> Preferences -> General -> Network Connection.

2. Thay đổi Cài đặt

Nhà cung cấp hoạt động-> Thủ công-> và kiểm tra ---> HTTP, HTTPS và SOCS

Khởi động lại Eclipse và ENJOY!


3
2018-04-24 08:34

Trên linux64, tôi có vấn đề tương tự với luna, trong khi Kepler kết nối tốt. Tôi thấy một nơi nào đó mà bạn nên rõ ràng SOCKS mục trong kết nối mạng và được trong hướng dẫn sử dụng hoạt động nhà cung cấp. Sau đó khởi động lại Eclipse để áp dụng các thay đổi. Nó làm việc cho tôi.


2
2018-04-29 15:39Cảm ơn Dennis, Tôi đã có vấn đề tương tự với luna trong ubuntu 64 và xóa tất cả các mục nhập trong proxy mạng của hệ thống hoạt động như một sự quyến rũ. :) - Vivek
Cùng câu chuyện với Neon. Cảm ơn! - Francis Straccia


chỉ cần thêm dòng này vào eclipse.ini của bạn

Dorg.eclipse.ecf.provider.filetransfer.excludeContributors=org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4

và khởi động lại nhật thực!

nếu nó vẫn tồn tại, hãy kiểm tra các tham số của kết nối mạng trong Tools > preferences > general > Network connections


-2
2018-05-07 12:51

Tôi tìm thấy một giải pháp. Tôi đã thay đổi phiên bản Eclipse của mình. Tôi sử dụng Eclipse Indigo bây giờ bởi vì tất cả các phiên bản 4.x không hoạt động trên máy tính của tôi. Để nhắc nhở tôi sử dụng Windows XP 32 bit ... một máy thời tiền sử.


-6
2018-03-04 13:37Tôi không nghĩ rằng hạ cấp Eclipse là giải pháp tốt nhất. Nói chung, hạ cấp mọi thứ là phương sách cuối cùng vì bạn thiếu các bản sửa lỗi, cập nhật, v.v. - Mario S