Câu hỏi làm thế nào để cài đặt phần mở rộng PECL trên ubuntu?


Tôi đã cố gắng để làm điều này từ 3 ngày nay và vẫn không thể làm điều đó tôi thực sự mới để Ubuntu tôi muốn sử dụng gói PECL id3 vì vậy tôi chuyển từ cửa sổ sang Ubuntu nhưng điều này là rất khó hiểu tôi cài đặt php5, apache2, libcurl php5-dev, php-lê nhưng khi tôi thử cài đặt phần mở rộng php_http, nó đưa ra một lỗi nó yêu cầu cho zlib và libcurl và tôi chỉ cần nhấn phím return để chọn mặc định sau đó điều này xảy ra với một lỗi ở cuối:

maniteja@maniteja:~$ sudo pecl install pecl_http
downloading pecl_http-2.0.4.tgz ...
Starting to download pecl_http-2.0.4.tgz (152,350 bytes)
.....done: 152,350 bytes
64 source files, building
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version:     20121113
Zend Module Api No:   20121212
Zend Extension Api No:  220121212
Enable extended HTTP support [yes] : 
where to find zlib [/usr] : 
where to find libcurl [/usr] : 
where to find libevent [/usr] : 
building in /tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4
running: /tmp/pear/temp/pecl_http/configure --with-http --with-http-zlib-dir=/usr   --with-http-libcurl-dir=/usr --with-http-libevent-dir=/usr
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for cc... cc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether cc accepts -g... yes
checking for cc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... cc -E
checking for icc... no
checking for suncc... no 
checking whether cc understands -c and -o together... yes
checking for system library directory... lib
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for PHP prefix... /usr
checking for PHP includes... -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib
checking for PHP extension directory... /usr/lib/php5/20121212
checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php5
checking if debug is enabled... no
checking if zts is enabled... no
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... no
checking for nawk... nawk
checking if nawk is broken... no
checking whether to enable extended HTTP support... yes, shared
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed
checking how to run the C preprocessor... cc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for gethostname... yes
checking for getdomainname... yes
checking for getservbyport... yes 
checking for getservbyport_r... yes
checking for getservbyname... yes
checking for getservbyname_r... yes
checking for zlib.h... found in /usr
checking for zlib version >= 1.2.0.4... 1.2.7
checking for curl/curl.h... found in /usr
checking for curl-config... found: /usr/bin/curl-config
checking for curl version >= 7.18.2... 7.29.0
checking for SSL support in libcurl... yes
checking for openssl support in libcurl... no
checking for gnutls support in libcurl... no
checking for bundled SSL CA info... /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
checking for event2/event.h... not found
configure: WARNING: continuing without libevent support
checking for ext/raphf support... PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic  library '/usr/lib/php5/20121212/readline.so' - /usr/lib/php5/20121212/readline.so:  undefined symbol: rl_on_new_line in Unknown on line 0
no
  checking for ext/propro support... PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic  library '/usr/lib/php5/20121212/readline.so' - /usr/lib/php5/20121212/readline.so: undefined symbol: rl_on_new_line in Unknown on line 0
no
checking whether to depend on extensions which have been built shared... yes
checking for ext/hash support... PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20121212/readline.so' - /usr/lib/php5/20121212/readline.so: undefined symbol: rl_on_new_line in Unknown on line 0
yes
checking for php_hash.h... /usr/include/php5/ext/hash
checking for ext/json support... PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20121212/readline.so' - /usr/lib/php5/20121212/readline.so: undefined symbol: rl_on_new_line in Unknown on line 0
yes
checking for ext/iconv support... PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20121212/readline.so' - /usr/lib/php5/20121212/readline.so: undefined symbol: rl_on_new_line in Unknown on line 0
yes
checking whether to add a dependency on ext/hash... yes
checking whether to add a dependency on ext/iconv... yes
checking whether to add a dependency on ext/json... yes
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by cc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format...   func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking for gawk... (cached) nawk
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from cc object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if cc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for cc option to produce PIC... -fPIC -DPIC 
checking if cc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if cc static flag -static works... yes
checking if cc supports -c -o file.o... yes
checking if cc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the cc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared  libraries...   yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating config.h
config.status: executing libtool commands
running: make
    /bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/libtool   --mode=compile  cc -I. -I/tmp/pear/temp/pecl_http -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/main -I/tmp/pear/temp/pecl_http -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib -I/usr/include/php5/ext/hash -DHAVE_CONFIG_H -g -O2  -c /tmp/pear/temp/pecl_http/php_http_buffer.c -o php_http_buffer.lo
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/pecl_http -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/main -I/tmp/pear/temp/pecl_http -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib -I/usr/include/php5/ext/hash -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/pecl_http/php_http_buffer.c -fPIC -DPIC -o .libs/php_http_buffer.o
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/libtool --mode=compile cc -I. -I/tmp/pear/temp/pecl_http -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/main -I/tmp/pear/temp/pecl_http -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib -I/usr/include/php5/ext/hash -DHAVE_CONFIG_H -g -O2  -c /tmp/pear/temp/pecl_http/php_http.c -o php_http.lo
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/pecl_http -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootcjY5MM/pecl_http-2.0.4/main -I/tmp/pear/temp/pecl_http -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib -I/usr/include/php5/ext/hash -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/pecl_http/php_http.c -fPIC -DPIC -o .libs/php_http.o
In file included from /usr/include/php5/ext/spl/spl_iterators.h:27:0,
       from /tmp/pear/temp/pecl_http/php_http_api.h:29,
       from /tmp/pear/temp/pecl_http/php_http.c:13:
/usr/include/php5/ext/pcre/php_pcre.h:29:18: fatal error: pcre.h: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [php_http.lo] Error 1
ERROR: `make' failed

`


12
2018-01-10 15:23


gốc
Các câu trả lời:


Buồn cười, bạn nên đề cập đến điều đó, tôi chỉ xử lý điều tương tự vài giờ trước. Bạn sẽ phải cài đặt thêm một phụ thuộc, libpcre3-dev:

sudo apt-get install libpcre3-dev

17
2018-01-10 15:28: D cảm ơn bạn rất nhiều :) nó installled nhưng tôi vẫn không thể cài đặt gói id3 của nó nói sudo pecl cài đặt id3 tải về id3-0.2.tgz ... Bắt đầu để tải về id3-0.2.tgz (20,693 bytes) ..... thực hiện: 20,693 bytes 4 tệp nguồn, xây dựng đang chạy: phpize Không thể tìm thấy config.m4. Hãy chắc chắn rằng bạn chạy '/ usr / bin / phpize' trong thư mục nguồn cấp cao nhất của module Nếu lệnh không thành công với 'phpize: not found' thì bạn cần cài đặt gói php5-devBạn có thể thực hiện bằng cách chạy 'apt- cài đặt php5-dev 'làm userERROR gốc: `phpize' không thành công - maniteja
Vì thế sudo apt-get install php5-dev sau đó: bạn đã cài đặt tất cả các gói như sudo phải không? - Mark Baker
vâng tôi đã cài đặt nó - maniteja
@MarkBaker vâng thưa ngài tôi đã làm - maniteja
Tôi gặp lỗi sau trong khi cài đặt pecl/pecl_http requires PHP (version >= 7.0.0), installed version is 5.5.9-1ubuntu4.20 pecl/raphf requires PHP (version >= 7.0.0), installed version is 5.5.9-1ubuntu4.20 pecl/propro requires PHP (version >= 7.0.0), installed version is 5.5.9-1ubuntu4.20 No valid packages found install failed - kaushik karan