Câu hỏi lỗi sql errno: 121


CREATE TABLE `users` (
 `UID` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 `username` VARCHAR(45) NOT NULL ,
 `password` VARCHAR(100) NULL ,
 `name` VARCHAR(100) NULL ,
 `gender` BIT NULL ,
 `email` VARCHAR(255) NULL ,
 `phone` VARCHAR(30) NOT NULL ,
 `verified` BIT NOT NULL DEFAULT 0 ,
 `time_zone` INT NULL ,
 `time_register` DATETIME NULL ,
 `time_active` DATETIME NULL ,
 PRIMARY KEY (`UID`) ,
 UNIQUE INDEX `username_UNIQUE` (`username` ASC) ,
 INDEX `verified_INDEX` (`verified` ASC) )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `companies`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE `companies` (
 `CID` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 `name` VARCHAR(45) NOT NULL ,
 `address` VARCHAR(100) NULL ,
 `email` VARCHAR(255) NULL ,
 `phone` VARCHAR(30) NULL ,
 `link` TEXT NULL ,
 `image_small` TEXT NULL ,
 `image_large` TEXT NULL ,
 `yahoo` VARCHAR(100) NULL ,
 `linkin` VARCHAR(100) NULL ,
 `twitter` VARCHAR(20) NULL ,
 `description` TEXT NULL ,
 `shoutout` VARCHAR(140) NULL ,
 `verified` BIT NOT NULL DEFAULT 0 ,
 PRIMARY KEY (`CID`) ,
 INDEX `name_INDEX` (`name` ASC) ,
 INDEX `verified_INDEX` (`verified` ASC) )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `products`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE `products` (
 `PID` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 `CID` INT UNSIGNED NOT NULL ,
 `name` VARCHAR(100) NULL ,
 `description` TEXT NULL ,
 `image_small` TEXT NULL ,
 `image_large` TEXT NULL ,
 `tag` VARCHAR(45) NULL ,
 `price` DECIMAL(11,2) NULL ,
 PRIMARY KEY (`PID`) ,
 INDEX `tag_INDEX` (`tag` ASC) ,
 INDEX `company.cid_FK` (`CID` ASC) ,
 CONSTRAINT `company.cid_FK`
  FOREIGN KEY (`CID` )
  REFERENCES `companies` (`CID` )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `users_companies`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE `users_companies` (
 `UID` INT UNSIGNED NOT NULL ,
 `CID` INT UNSIGNED NOT NULL ,
 `role` INT UNSIGNED NULL ,
 PRIMARY KEY (`CID`, `UID`) ,
 INDEX `users.uid_FK` (`UID` ASC) ,
 INDEX `company.cid_FK` (`CID` ASC) ,
 CONSTRAINT `users.uid_FK`
  FOREIGN KEY (`UID` )
  REFERENCES `users` (`UID` )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT `company.cid_FK`
  FOREIGN KEY (`CID` )
  REFERENCES `companies` (`CID` )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

tôi gặp lỗi

#1005 - Can't create table 'wew.users_companies' (errno: 121) (<a href="server_engines.php?engine=InnoDB&amp;page=Status&amp;token=3f35afdea97dd11f6b4ec1b669816738">Details...</a>) 

bất cứ ai có thể cho tôi biết cái nào là vấn đề?


76
2017-07-23 08:10


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có hai ràng buộc được gọi là company.cid_FK. Đổi tên một.


143
2017-07-23 08:14Tại sao MySQL Workbench không kiểm tra điều này là vượt ra ngoài tôi. :( - eaj
MySQL Workbench thực hiện công việc rất kém trong việc ngăn chặn / giải thích các lỗi MySQL ... - Franck Dernoncourt


Đối với các lỗi như thế này, bạn có thể tìm thêm thông tin với 'lỗi'. I E.

shell $ perror 121

Mã lỗi MySQL 121: Khóa trùng lặp trên ghi hoặc cập nhật
Mã lỗi Win32 121: Thời gian chờ của semaphore đã hết hạn.


48
2017-07-24 02:53Trừ khi bạn đang ở trên một máy Windows. :-( - Lawrence Dol
cảm ơn bạn, điều này cực kỳ hữu ích! - hgolov