Câu hỏi Đặt lại chỉ mục mảng PHP


Tôi có một mảng PHP trông như thế này:

[3] => Hello
[7] => Moo
[45] => America

Những gì PHP chức năng làm cho điều này?

[0] => Hello
[1] => Moo
[2] => America

76
2017-09-24 04:08


gốc
Các câu trả lời:


Các array_values() chức năng [tài liệu] làm điều đó:

$a = array(
  3 => "Hello",
  7 => "Moo",
  45 => "America"
);
$b = array_values($a);
print_r($b);
Array
(
  [0] => Hello
  [1] => Moo
  [2] => America
)

181
2017-09-24 04:10