Câu hỏi Làm thế nào để làm cho Eclipse nhắc tôi với các đối số dòng lệnh


Tôi biết tôi có thể cấu hình các đối số dòng lệnh trong cấu hình Run nhưng tôi muốn chạy một tệp java nhiều lần với các đối số dòng lệnh khác nhau. Đó là một nỗi đau để thay đổi cấu hình Run mỗi lần.

Có cách nào tôi có thể làm cho Eclipse nhắc tôi cho các đối số dòng lệnh mỗi khi tôi chạy chương trình?


76
2017-11-24 02:08


gốc
Các câu trả lời:


Thêm vào string_prompt như một Program Argument bên trong Run cấu hình.

 ${string_prompt}

Ngoài ra còn có một file_prompt và một folder_prompt nếu bạn muốn tập tin cụ thể \ thư mục.

Chúng có sẵn thông qua Variables nút trên (x)= Arguments tab của hộp thoại Chạy cấu hình.


91
2017-11-24 02:29Bạn có biết một cách để làm điều này cho lệnh maven? - Adam


Đây là một câu hỏi cũ, nhưng vì tôi thực sự không thấy thông tin bổ sung này ở bất kỳ nơi nào khác

Bạn cũng có thể nhập ${string_prompt:My Prompt Text:Default Value}

Và điều đó sẽ bật lên một cửa sổ hỏi 'Vui lòng nhập giá trị cho Văn bản Nhắc của tôi'và sau đó với giá trị mặc định của'Giá trị mặc định'.


57
2017-07-11 15:31

Ngoài ra, bạn có thể thêm chuỗi vào lời nhắc bằng cách sử dụng $ {string_prompt: My Prompt Text} sẽ hiển thị hộp thoại với 'Vui lòng nhập giá trị cho Văn bản Lời nhắc của tôi'.


18
2017-10-12 20:19