Câu hỏi Làm cách nào để chuyển đổi hình ảnh thành thang độ xám thông qua dòng lệnh? [đã đóng]


Tôi có thể sử dụng như thế nào sips, imagemagichoặc một công cụ khác để chuyển đổi hình ảnh sang màu đen và trắng (thang độ xám) thông qua dòng lệnh?


76
2017-10-10 03:49


gốc
Các câu trả lời:


Nếu bạn có imagemagick Cài đặt,

convert source.jpg -colorspace Gray destination.jpg (true grayscale only)
convert source.jpg -monochrome destination.jpg (true black and white)
convert source.jpg -separate destination.jpg (separate into gray channels)

Nếu bạn không quan tâm đến việc mất tệp gốc: mogrify -colorspace Gray file.


125
2017-10-10 04:16

sử dụng một trong số: -monochrome hoặc là -colorspace gray tùy chọn cho imagemagick (convert).


11
2017-10-10 04:03