Câu hỏi Làm thế nào để kiểm tra một điều kiện boolean trong EL?


Điều này có đúng không?

<c:if test="${theBooleanVariable == false}">It's false!</c:if>

Hay tôi có thể làm điều này?

<c:if test="${!theBooleanVariable}">It's false!</c:if>

76
2017-10-12 14:27


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể xem mô tả EL (ngôn ngữ biểu hiện) đây.

Cả hai mã của bạn đều chính xác, nhưng tôi thích mã thứ hai, khi so sánh boolean với true hoặc là false là thừa.

Để dễ đọc hơn, bạn cũng có thể sử dụng not nhà điều hành:

<c:if test="${not theBooleanVariable}">It's false!</c:if>

106
2017-10-12 14:36

Cả hai đều hoạt động. Thay vì == bạn có thể viết eq


19
2017-10-12 14:35

Bạn cũng có thể kiểm tra theo cách này

<c:if test="${theBooleanVariable ne true}">It's false!</c:if>

2
2017-07-07 19:32