Câu hỏi Cách xác định địa chỉ trả lời?


Làm cách nào để xác định địa chỉ trả lời khác với địa chỉ :from một? Điều đó thậm chí có thể?


76
2018-05-05 17:18


gốc
Các câu trả lời:


Hai lối:

class Notifications < ActionMailer::Base
 default :from   => 'your_app@your_domain.com',
     :reply_to => 'some_other_address@your_domain.com'
end

Hoặc là:

class Contacts < ActionMailer::Base
 def new_contact
  mail( :to    => 'somebody@some_domain.com',
     :from   => 'your_app@your_domain.com',
     :reply_to => 'someone_else@some_other_domain.com')
 end
end

Hoặc bạn có thể trộn hai cách tiếp cận. Tôi chắc rằng còn có nhiều cách để làm điều này.


125
2018-05-05 17:26Cậu bé ngớ ngẩn, tôi đã nhìn mọi nơi nhưng định nghĩa phương thức thư: apidock.com/rails/ActionMailer/Base/mail Cảm ơn bạn! - emzero
Các tài liệu chính thức cũng cho thấy điều này: api.rubyonrails.org/classes/ActionMailer/… - user664833
Theo điều này: igvita.com/2007/07/21/sendmail-spam-filter-tricks-in-rails chúng phải khớp, hoặc thư của bạn sẽ bị phần mềm spam đánh dấu. - Dan Barron