Câu hỏi Android Webview: Có cách nào để biết URL trước đó là gì không?


Có cách nào để truy cập lịch sử để tôi biết URL mà người dùng đang truy cập khi họ nhấn nút quay lại (gọi là WebView.goBack ()) không?


9
2017-10-18 21:22


gốc
Các câu trả lời:


Đây có lẽ là phương pháp bạn đang tìm kiếm: WebView.copyBackForwardList


14
2017-10-18 21:50Chỉ cần những gì tôi đang tìm kiếm. Cảm ơn. - Gibson


String historyUrl="";
myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webViewContent);
WebBackForwardList mWebBackForwardList = myWebView.copyBackForwardList();
if (mWebBackForwardList.getCurrentIndex() > 0) 
    historyUrl = mWebBackForwardList.getItemAtIndex(mWebBackForwardList.getCurrentIndex()-1).getUrl();

// Previous url is in historyUrl

20
2017-12-04 21:12eldy, đặt dấu chấm phẩy ở cuối dòng đầu tiên - Skalár Wag