Câu hỏi Nhân vật @ làm gì trong jQuery?


Trên trang chọn, nó nói rằng @ là một trong các ký tự meta. Nhưng nó làm gì?


9
2017-09-25 16:38


gốc
Các câu trả lời:


đã sử dụng được sử dụng trong bộ chọn thuộc tính, nhưng đó không còn là trường hợp của jQuery 1.3+. Từ tài liệu trình chọn thuộc tính:

Chú thích: Trong jQuery 1.3 [@attr] bộ chọn kiểu đã được loại bỏ (chúng đã bị loại bỏ trước đó trong jQuery 1.2). Chỉ cần xóa “@” biểu tượng từ bộ chọn của bạn để làm cho chúng hoạt động trở lại.


7
2017-09-25 16:40Tôi ước gì tôi đã xem bài đăng này như một giờ trước. Quá nhiều thất vọng = ( - thebrokencube


Nó trước đây được sử dụng để lấy một thuộc tính, ví dụ [@href] nhưng nó không còn hợp lệ và sẽ ném Syntax error, unrecognized expression: [@href] kể từ 1,3 trở lên


3
2017-09-25 16:41

Nó dành cho các bộ chọn XPath, trong đó hỗ trợ cho đã bị loại bỏ.


1
2017-09-25 17:04