Câu hỏi HAProxy + WebSocket ngắt kết nối


Tôi đang sử dụng HAProxy để gửi yêu cầu, trên một tên miền phụ, đến một ứng dụng node.js.

Tôi không thể để WebSockets hoạt động. Cho đến nay tôi chỉ có thể có được khách hàng để thiết lập một kết nối WebSocket nhưng sau đó có một ngắt kết nối mà sau rất sớm sau đó.

Tôi đang trên ubuntu. Tôi đã sử dụng các phiên bản khác nhau của socket.io và node-websocket-server. Khách hàng là phiên bản mới nhất của Safari hoặc Chrome. Phiên bản HAProxy là 1.4.8

Đây là HAProxy.cfg của tôi

global 
  maxconn 4096 
  pidfile /var/run/haproxy.pid 
  daemon 

defaults 
  mode http 

  maxconn 2000 

  option http-server-close
  option http-pretend-keepalive

  contimeout   5000
  clitimeout   50000
  srvtimeout   50000

frontend HTTP_PROXY
  bind *:80 

  timeout client 86400000

  #default server
  default_backend NGINX_SERVERS

  #node server
  acl host_node_sockettest hdr_beg(host) -i mysubdomain.mydomain

use_backend NODE_SOCKETTEST_SERVERS if host_node_sockettest


backend NGINX_SERVERS 
server THIS_NGINX_SERVER 127.0.0.1:8081

backend NODE_SOCKETTEST_SERVERS
timeout queue  5000
timeout server 86400000

server THIS_NODE_SERVER localhost:8180 maxconn 200 check

Tôi đã rà soát các trang web và danh sách gửi thư nhưng không thể nhận được bất kỳ giải pháp được đề xuất để làm việc.

(p.s. điều này có thể là cho serverfault, nhưng có câu hỏi HAProxy khác trên S.O, vì vậy tôi đã chọn để đăng ở đây)


43
2017-12-05 17:45


gốc
Các câu trả lời:


Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của socket.io (0.6.8 -> npm install socket.io@0.6.8, được vá để làm việc với HAProxy) và tải xuống phiên bản HAProxy mới nhất.

Đây là một tập tin cấu hình ví dụ:

global
  maxconn   4096 # Total Max Connections. This is dependent on ulimit
  nbproc   2

defaults
  mode    http

frontend all 0.0.0.0:80
  timeout client 5000
  default_backend www_backend
  acl is_websocket hdr(Upgrade) -i WebSocket
  acl is_websocket hdr_beg(Host) -i ws

  use_backend socket_backend if is_websocket

backend www_backend
  balance roundrobin
  option forwardfor # This sets X-Forwarded-For
  timeout server 5000
  timeout connect 4000
  server server1 localhost:8081 weight 1 maxconn 1024 check
  server server2 localhost:8082 weight 1 maxconn 1024 check
  server server3 localhost:8083 weight 1 maxconn 1024 check

backend socket_backend
  balance roundrobin
  option forwardfor # This sets X-Forwarded-For
  timeout queue 5000
  timeout server 5000
  timeout connect 5000
  server server1 localhost:8081 weight 1 maxconn 1024 check
  server server2 localhost:8082 weight 1 maxconn 1024 check
  server server3 localhost:8083 weight 1 maxconn 1024 check

60
2018-01-19 16:12Bạn đang sử dụng phiên bản HAProxy nào? - Diego
@Diego bạn có thể sử dụng bất kỳ phiên bản nào> 1.4 - Shripad Krishna
Điều này có cho phép các phiên cố định có xác thực không? Tôi đã thêm một câu hỏi riêng cho vấn đề này: stackoverflow.com/q/8149038/152541 - Diego
Các bạn, vui lòng không sử dụng thời gian chờ kết nối trong một ngày, điều này sẽ khiến các kết nối tích lũy nếu một trong các máy chủ của bạn tạm thời không thể truy cập được. Một vài giây là quá đủ! - Willy Tarreau
Giải pháp này sẽ phá vỡ nếu một trình duyệt khách hàng rơi trở lại vào xhr-polling hoặc bất kỳ vận chuyển phong cách bỏ phiếu dài khác. Để làm việc đó, bạn cần http backend để sử dụng hoặc là cookie hoặc phương thức băm nguồn ip (nguồn cân bằng) để đảm bảo tất cả các yêu cầu đều nhấn cùng một máy chủ phụ trợ, ngay cả với redisstore. - asparagino


Có khả năng là khách hàng của bạn đang sử dụng WebSockets phiên bản 76. Trong trường hợp đó, bạn không thể sử dụng "chế độ http" vì bắt tay WebSockets vi phạm HTTP. Dường như có sự mâu thuẫn trong ủy ban về việc liệu bắt tay WebSockets có tương thích với HTTP hay không. Dù sao thì, vấn đề với cái bắt tay v76 là dữ liệu thô được gửi đi bằng cái bắt tay (đoạn kiểm tra).

Thảo luận HAProxy có liên quan: http://www.mail-archive.com/haproxy@formilux.org/msg03046.html

Từ thảo luận, có vẻ như có một cách để mặc định là chế độ TCP và quay trở lại HTTP cho các kết nối không phải là WebSockets.


6
2017-12-05 18:32Thông tin tuyệt vời. Âm thanh như có mong muốn có websockets off cổng 80 mà tôi đang cố gắng để thực hiện ở đây. Sẽ nhìn vào chế độ lớp TCP 4. - Ross
@Ross, hãy đăng lại những gì bạn tìm thấy. Hoặc nếu bạn không đến một giải pháp khác, bạn có thể chọn câu trả lời này để bất kỳ ai khác tìm kiếm cùng một vấn đề đều biết rằng có một độ phân giải khi quét danh sách câu hỏi. - kanaka
Có, sẽ làm ... - Ross
Dường như một số thư viện đang cố gắng giải quyết vấn đề này. NodeJS có liên quan cam kết: github.com/Worlize/Socket.IO-node/commit/… - sh-beta


Chúng tôi đang sử dụng triển khai Netty https://github.com/ibdknox/socket.io-netty và đây là tệp HAProxy hoạt động cho chúng tôi. Bí quyết để làm cho nó không rơi trở lại XHR-Polling nhưng sử dụng Websockets đang đưa HAProxy vào chế độ TCP. Cấu hình HAProxy:

global
  daemon
  maxconn 32000

defaults
  mode http
  timeout connect 5000ms
  timeout client 50000ms
  timeout server 50000ms

listen http-in
  bind *:80
  server server1 1.1.1.1:8000 check
  server server2 1.1.1.1:8000 check

listen socketio-in
  mode tcp
  bind *:8080
  balance source
  timeout queue 5000
  timeout server 86400000
  timeout connect 86400000
  server server1 1.1.1.1:8080 check
  server server2 1.1.1.1:8080 check

Nơi 1.1.1.1 là IP của bạn


4
2018-06-15 04:52

Hãy thử sử dụng Socket.io thay vì nút-websockets-server, nó là một lớp trừu tượng với những hạn chế đối với nhiều phương thức liên lạc tức thì khác nhau giữa trình duyệt và máy chủ.

Trong khi đó WebSockets thực sự vi phạm HTTP 1.0, chúng không vi phạm HTTP 1.1, vì vậy bạn có thể ủy quyền chúng với bất kỳ máy chủ nào có khả năng ủy quyền HTTP 1.1


-1
2017-12-14 17:26